Zostać Piłkarzem - Pierwsza w Polsce akademia piłkarska online - Zostań światowej klasy piłkarzem za mniej niż para getrów na miesiąc.

Regulamin usługi Zostać Piłkarzem

 

 • 1 -Definicje
 1. Operator – Marcin Forysiński wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą “Zostać Piłkarzem” Marcin Forysiński, adres siedziby: Romana Żelazowskiego 9B/58, 30-694 Kraków, NIP: 7922248284, REGON: 380181889, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: marcin@zostacpilkarzem.pl, dalej zwany Operatorem, będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Strona internetowa Operatora – Strona internetowa umieszczona pod adresem www.zostacpilkarzem.pl
 3. Klient – osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw. Klient może korzystać z Usługi, tylko na potrzeby i w związku z osobistym rozwojem sportowym.
 4. Usługa – Usługa Zostać Piłkarzem świadczona dla Klienta pozwalająca na korzystanie ze wszystkim funkcji Strony internetowej Operatora.
 5. Strona – serwis internetowy, prezentujący Klientom serwisu przez Maskę serwisu, asortyment Klienta oraz wszelkie informacje dotyczące sprzedaży i umożliwiający dokonywanie zakupów przez Internet.
 6. Usługa operatora – wskazana w treści Regulaminu usługa Zostać Piłkarzem, której wykonawcą jest Operator.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin usługi Zostać Piłkarzem, obowiązujący dla obsługi przez Operatora.
 8. Wizyta – zarejestrowane jedno połączenie z Usługą w trakcie którego otwieranych jest wiele stron internetowych, zarejestrowana dla jednego adresu IP w trakcie jednej godziny, ustalana na podstawie Logu serwera WWW.
 9. Opłata abonamentowa – opłata uiszczana z góry przez Klienta co miesiąc, zgodnie z wybranym przez niego Planem abonamentowym.
 10. Plan abonamentowy – wybierany przez Klienta zakres Usługi określony przez parametry, warunki świadczenia i ceny, szczegółowo opisany w Cenniku.
 11. Cennik (usługi) – Wykaz szczegółowych świadczeń, wraz z ich cenami, obejmujących opłaty administracyjne, abonamentowe, serwisowe i dopłaty, udostępniony na Stronie internetowej Operatora.
 12. Waluta rozliczeniowa – waluta, w której prowadzone są rozrachunki z Klientem.
 13. Okres rozliczeniowy – czas na jaki została naliczona Opłata Abonamentowa, który standardowo trwa miesiąc kalendarzowy zaczynając od pierwszego dnia każdego miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień Okresu produkcyjnego nie jest pierwszym dniem miesiąca, wtedy Okres rozliczeniowy w pierwszym miesiącu trwa od dnia rozpoczęcia Okresu produkcyjnego do ostatniego dnia tego miesiąca.
 14. Okres testowy – 7 dniowy okres w którym Klient dostaje darmowy dostęp do Usługi operatora w celu przetestowania jej funkcjonalności.
 15. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 • 2 – Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne

 

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają sposób korzystania z Usługi, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.
 2. Zapoznanie się z Regulaminem jako integralną częścią łączącej strony umowy jest niezbędne. Jakiekolwiek zachowania Klienta i Operatora sprzeczne z treścią Regulaminu będą powodować skutki wynikające bezpośrednio z treści Regulaminu oraz z obowiązujących przepisów prawa.
 3. Dokonanie pierwszej zapłaty za Usługę jest równoznaczne w skutkach z potwierdzeniem, iż Klient zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia. Dzień rejestracji Usługi w sieci Operatora należy traktować jako datę, od której do łączącej strony umowy zastosowanie mieć będą postanowienia Regulaminu.

 

 • 3 – Sposób zawarcia umowy

 

 1. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej – aktywacja wszystkich typów Usług odbywa się przez narzędzia znajdujące się na Stronie internetowej Operatora. Usługi są aktywowane po zaksięgowaniu wpłaty.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy. W przypadku odmowy zawarcia umowy Klient nie zostanie obciążony żadnymi opłatami.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez Osoby trzecie (banki, poczta, itp.).

 

 • 4 – Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Klienta podczas Aktywacji odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach służących świadczeniu przez Operatora Usług oraz wystawiania dowodów księgowych, a także na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych.
 2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO Operator dokonuje przetwarzania danych osobowych Klienta w postaci obsługi profilu Klienta w zakresie wyświetlania profilu oraz rankingu publicznego na Stronie internetowej Operatora. Operator nie podejmuje względem Klienta na podstawie profilowania zautomatyzowanych decyzji, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 3. Administratorem danych osobowych Klienta jest Operator.
 4. Operator będzie przechowywał dane osobowe Klienta do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Operatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Operatora na potrzeby prowadzonych kampanii marketingowych.
 5. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Operatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (także w celach marketingowych, w tym profilowania) oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Operatora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych przez Klienta jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania Usługi. Niepodanie danych osobowych skutkuje odmową świadczenia Usługi.
 9. Operator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Operator nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w §4 ust. 1 i 2 Regulaminu.
 10. Operator ma prawo wykorzystania informacji Klienta wyłącznie w sposób zagregowany nie pozwalający na identyfikację Klienta, na potrzeby przygotowywanych przez siebie raportów.
 11. O ile Klient nie zgłosi zastrzeżenia, Operator ma prawo do opublikowania podstawowych danych Klienta (imię, nazwisko, nazwa profilu Klienta na Stronie internetowej Operatora) na liście referencyjnej Operatora oraz w materiałach marketingowych i sprzedażowych Operatora. Na żądanie Klienta, Operator zobowiązuje się możliwie szybko usunąć dane Klienta z listy referencyjnej, materiałów marketingowych i sprzedażowych Operatora, z wyłączeniem tych, które są w formie nie podlegającej edycji, w szczególności są już wydrukowane , w takim przypadku Operator zachowuje prawo do dalszego ich wykorzystywania.
 12. Wszystkie dane powstałe w wyniku używania Usługi uznaje się za własność Klienta.
 13. Operator zobowiązuje się do przestrzegania polityki prywatności publikowanej na Stronie internetowej Operatora.
 14. Więcej bieżących informacji na temat ochrony danych osobowych, w tym obowiązki informacyjne wymagane przez RODO, znajduje się w Polityce prywatności na Stronie internetowej Operatora

 

 • 4a – Powierzenie przetwarzania danych Operatorowi

 

 1. Wyrażenie przez Klienta zgody na realizację Usługi oraz akceptacja niniejszego Regulaminu stanowią udokumentowane polecenie, o którym mowa w art. 28 ust. 3 lit. a RODO.
 2. Operator zobowiązuje się przetwarzać przekazane mu dane osobowe w powyższym zakresie zgodnie z przepisami prawa i zasadami bezpieczeństwa oraz polityką prywatności, o których mowa w §4 Regulaminu, by przetwarzania chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 3. Operator zobowiązuje się podjąć wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, tj. uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Operator wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
 4. Operator zapewnia, że powierzone mu dane osobowe będą udostępnione jedynie osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które zostaną zobowiązane do zachowania tajemnicy w tym zakresie.
 5. Klient wyraża ogólną zgodę na korzystanie przez Operatora z usług innych podmiotów przetwarzających. Operator zobowiązuje się informować Klienta o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym Klientowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian w terminie 7 dni od dnia poinformowania. W przypadku wyrażenia przez Klienta sprzeciwu § 7 ust. 5 znajduje zastosowanie.
 6. Po zakończeniu świadczenia Usługi Operator zależnie od decyzji Klienta usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie nakazują przechowywanie danych osobowych.
 7. Operator udostępni Klientowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków dla zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.
 8. Operator ponadto udostępni Klientowi do wglądu na żądanie Politykę ochrony danych Klienta (w częściach istotnych dla Klienta) w celu wykazania, że Operator wywiązuje się z obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
 9. Operator odpowiada względem Klienta za szkody spowodowane przetwarzaniem powierzonych danych osobowych Klienta wyłącznie, gdy nie dopełnił obowiązków, które RODO nakłada na niego bezpośrednio, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Klienta lub wbrew tym instrukcjom – do wysokości 1-miesięcznej Opłaty abonamentowej. W przypadku szkody przewyższającej wysokość 1-miesięcznej Opłaty abonamentowej, Klient może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

 

 • 5 – Płatności i rozliczenia

 

 1. Walutą rozliczeniową jest polski złoty (PLN)
 2. Płatności są obsługiwane przez zewnętrznego operatora:
  PayU S.A.
  Grunwaldzka 186
  60-166 Poznań
  NIP: 779-23-08-495
 3. Klient zawierając umowę z Operatorem oraz wybierając określony abonament wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za pakiet/usługę/abonament. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu/kwartalnie/rocznie w zależności od wybranego pakietu.
 4. Klient w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Operatora.
 5. Operator wystawi rachunek w formie elektronicznej (wiadomość e-mail) w ciągu 7 dni od daty otrzymania Opłaty abonamentowej rozliczonej w Walucie rozliczeniowej.
 6. Za dzień wpłaty uznaje się dzień zaksięgowania przelewu na Koncie Operatora.
 7. Duplikaty papierowe rachunku będą wystawiane tylko po ich każdorazowym zamówieniu przez Klienta i ich przesłanie będzie wiązało się z naliczeniem opłaty za przesyłkę listową.

 

 • 6 – Zmiany do umowy

 

 1. Nowa wersja Regulaminu i Cennika wprowadzana jest na czas nieokreślony lub do czasu opublikowania nowej wersji Regulaminu lub Cennika. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, gdy zapisy Regulaminu pozostawiają taką możliwość lub są podyktowane ważną przyczyną wskazaną w Regulaminie, np. obowiązkiem dostosowania treści Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa. Za skuteczne poinformowanie o zmianie w Regulaminie lub Cenniku rozumie się publikację takiej informacji na Stronie internetowej Operatora w zakładce “Regulamin”.
 2. Operator w trakcie trwania Umowy, na wniosek Klienta, może zmienić Plan Abonamentowy Klienta na wyższy; w tej sytuacji:
 1. Klienta zostanie obciążony nową opłatą abonamentową rozliczoną proporcjonalnie do ilości dni pozostałych do końca danego Okresu rozliczeniowego licząc od dnia w którym nastąpiła zmiana Planu abonamentowego.

 

 • 7 – Rozwiązanie umowy

 

 1. Rozwiązanie umowy może nastąpić przez poinformowanie o tym Operatora drogą mailową lub Klient może samodzielnie rozwiązać umowę w zakładce “Konto” na Stronie internetowej Operatora.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Klienta, jeżeli:
  1. w sposób rażący zostaną naruszone postanowienia Regulaminu,
  2. w sposób rażący zostaną naruszone obowiązujące przepisy prawa polskiego,
  3. Usługa będzie wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem lub Klient będzie działał celowo na szkodę Operatora.  
 3. Po ustaniu Umowy, Operator zastrzega prawo do niearchiwizowania jakichkolwiek danych. Operator ma prawo skasowania wszystkich informacji w dogodnym dla siebie momencie lub 14 dni od momentu otrzymania polecenia od Klienta.

 

 • 8 – Warunki szczegółowe świadczenia usług Operatora

 

 1. Operator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, za które Klient uiścił Opłatę abonamentową, o ile nie doszło do naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu i rozwiązania Umowy.Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych elementów Usługi, Operator o ile jest to możliwe, zobowiązuje się do poinformowania o tym Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. Operator nie utrzymuje Usług wykorzystywanych niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
 3. Operator zobowiązany jest udzielać Klientowi informacji niezbędnych do prawidłowego korzystania z Usługi oraz świadczyć wsparcie techniczne:
  1. Podstawową formą wsparcia technicznego jest czat osadzony na Stronie internetowej Operatora lub w przypadku przerwy w dostarczaniu Usługi, wiadomość e-mail.
  2. Operator ma prawo odmówić świadczenia wsparcia, technicznego, jeżeli Klient używa języka lub innych środków wyrazu uznanych powszechnie za obraźliwe i niecenzuralne. W takim przypadku świadczenie wsparcia technicznego będzie zawieszone do czasu, w którym Operator stwierdzi rzeczywistą poprawę.
 4. Podstawowym narzędziem komunikacji Klienta i Operatora jest czat osadzony na Stronie internetowej Operatora.
 5. Operator ma prawo prowadzenia działań ograniczających parametry usługi w celu ochrony poprawnego działania Kluczowych funkcjonalności.
 6. W przypadku przeciążenia Serwera, uniemożliwiającego lub spowalniającego przeglądanie strony, Operator ma prawo bez wcześniejszego ostrzeżenia do czasowego, automatycznego wyłączenie Usługi, w celu szybszej eliminacji zaistniałego przeciążenia.

 

 • 9 – Odpowiedzialność Operatora

 

 1. W razie zawinionego braku ciągłości w dostarczaniu Usługi, trwającego ponad 24 godziny, Operator zobowiązuje się do rekompensaty w postaci 1 darmowej Opłaty abonamentowej na kolejny Okres Rozliczeniowy w wysokości Opłaty abonamentowej w miesiącu w którym wystąpiła awaria Usługi
 1. Za zawiniony brak ciągłości w dostarczaniu Usługi nie uznaje się awarii jednej z funkcjonalności Usługi, nie wpływającego na możliwość korzystania z innych funkcji Usługi
 2. Jeżeli o istnieniu awarii Operator nie wiedział, a Klient w celu zwiększenia wysokości rekompensaty nie zgłosił jej występowania, Operator ma prawo do odmówienia uznania rekompensaty z tytułu zgłoszonej reklamacji lub zmniejszenia wymiaru  rekompensaty na zasadach opisanych w §10 Regulaminu.
 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  1. Braku ciągłości świadczenia usługi niezawinionej przez Operatora,
  2. Nieprawidłowego użytkowania Usług,
  3. Podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy aktywacji Usług,
  4. Naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta,
  5. Siły wyższej – kataklizmów (powódź, huragan itp.),
  6. Działania czynników i Osób trzecich (awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych itp.), na które Operator nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec,
  7. Celowego wyłączenia serwerów w trakcie trwania ataku hakerskiego,
  8. Odrzucenia wysyłanych wiadomości e-mail przez serwery pocztowe inne niż Operatora np. na skutek działania filtrów, blokad lub awarii tych systemów,
  9. Wykonywania operacji niezgodnie z opisem, pomocą, instrukcjami wsparcia technicznego lub z zaleceniami wyświetlanymi w sposób automatyczny przez Usługę,
  10. Nieprawidłowego lub nienormalnego używania Usługi, w szczególności wprowadzania nadmiernej ilości informacji do opisów, dodawania ilości elementów powiązanych, wykonywania jednoczesnego zapisu przez wielu użytkowników, zamykania lub przeładowywania strony w trakcie wykonywania operacji zapisu lub w inny sposób, bez wcześniejszego uzgodnienia, doprowadzania do nadmiernego obciążania serwera.
 2. Na Operatorze nie spoczywa obowiązek przeszkolenia Klienta z zakresu użytkowania Usługi.
 3. Operator nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi w ramach świadczonego wsparcia technicznego o ile:
  1. informacja na temat sposobu działania została dostarczona Klientowi wcześniej lub jest dostępna w postaci instrukcji, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, filmu instruktażowego lub prezentacji,
  2. pytania są kierowane w innym języku niż polski lub angielski lub nie są formułowane w sposób czytelny,
  3. pytania dotyczą działania innych programów niż dostarczane w ramach Usługi lub programów w innych wersjach niż oficjalnie wspierane przez Operatora,
  4. odpowiedź wymaga przygotowania skomplikowanych badań lub opracowań narażających Operatora na nieuzasadnione wydatki,
  5. pytanie zostało zadane przez osobę nie posiadającą dostępu do Strony internetowej Operatora.
 4. Operator ma prawo czasowego ograniczania działania modułów, udostępniania ich w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczeń na ilość jeżeli brak limitów mógłby wpłynąć negatywnie na ciągłość i stabilność świadczonych Usług.

 

 • 10 – Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Szkoda poniesiona przez Klienta, za którą Operator na podstawie powyższych postanowień może ponosić odpowiedzialność nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Klienta korzyści.
 2. Operator ma prawo odrzucić reklamację w całości lub zmniejszyć wymiar rekompensaty, w razie zawinionego braku ciągłości w dostarczaniu Usługi, do wymiaru wynikającego z czasu braku ciągłości w dostarczaniu usługi, liczonego od momentu skutecznego zgłoszenia awarii przez Klienta Operatorowi, jeżeli charakter usterki był taki, że Operator nie był w stanie wykryć jej samodzielnie standardowym monitoringiem.
 3. Klient może dochodzić roszczeń wobec Operatora na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności na skutek wykasowania lub niewłaściwego zmodyfikowania danych przez Klienta na skutek niepoprawnego wykorzystania dostarczonej Usługi lub wykorzystania elementów oznaczonych jako nieukończone (adnotacja „BETA”)
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych uwierzytelniających do zarządzania Usługą Operatora lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę.
 6. Reklamacja składana przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług powinna zostać sporządzona wyłącznie w formie wiadomości e-mail oraz określać:
  1. Login Klienta, które reklamacja dotyczy
  2. Przedmiot reklamacji,
  3. Okoliczności uzasadniające reklamację. Termin na złożenie reklamacji o charakterze usterki technicznej jest ograniczony czasowo do 30 dni od daty powstania usterki pod rygorem nierozpatrywania reklamacji.
 7. Operator rozpatrzy Reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Klientowi odpowiedź wskazującą rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie w wiadomości e-mail.

 

 • 11 – Zwroty

 

 1. Opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi.
 2. Przed dokonaniem pierwszej Opłaty abonamentowej Klient ma dostęp do Okresu testowego, podczas którego może stwierdzić czy chce dokonać Opłaty abonamentowej.

 

 • 12 – Postanowienia końcowe

 

 1. Do czasu wejścia w życie nowego Regulaminu, obowiązuje poprzedni Regulamin. Nowy Regulamin wchodzi w życie z datą obowiązywania wskazaną w jego treści dla wszystkich aktualnych Klientów korzystających z Usługi, za wyjątkiem Klientów, którzy zamówili i aktywowali usługę w okresie pomiędzy publikacją nowego Regulaminu, a datą obowiązywania wskazaną w jego treści – dla tych Klientów, nowy Regulamin obowiązuje od razu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.
 3. Wszelkie informacje przekazane przez Klienta Operatorowi jako sugestie dotyczące ulepszeń, wprowadzenia nowych funkcjonalności mają charakter dobrowolnych i ich przekazanie Operatorowi, o ile strony nie postanowią inaczej na drodze odrębnych porozumień, oznaczają zrzeczenie się praw do praw, licencji czy udziałów w korzyściach osiągniętych na drodze eksploatacji powstałych ulepszeń lub nowych produktów.
 4. Klient zobowiązuje się do nienaruszania własności intelektualnej Operatora w zakresie wykorzystywania rozwiązań występujących w sposób unikalny w Usłudze.
 5. Nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu, nie powoduje nieważności całego Regulaminu, lecz powoduje tylko uchylenie nieważnego postanowienia Regulaminu, w miejsce którego wejdą najbliższe intencjom stron, ważne postanowienia.

 

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl